Mae Dŵlas Diwedd Oes

Mae Dŵlas Diwedd Oes yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i bobl sydd â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd ac i’r bobl sy’n bwysig iddyn nhw. Rydyn ni’n gwneud marwolaeth a marw yn fusnes i bob un ohonom drwy weithio ochr yn ochr â phobl yn eu cymunedau, gan fanteisio ar y cryfderau a’r asedau sy’n bodoli yn rhwydwaith pob unigolyn a’u cydlynu.

Ein nod yw helpu pobl i deimlo’n fwy cyfforddus ynghylch marwolaeth a marw, gan roi arweiniad, magu hyder, a chreu awyrgylch o garedigrwydd, parch ac urddas i bawb dan sylw. Rydym yn canolbwyntio ar wella profiad unigolyn ar ddiwedd oes trwy gydweithio â darparwyr gwasanaethau eraill; trwy gydlynu ac eirioli ar ran yr unigolyn neu lenwi’r bylchau yn y ddarpariaeth gwasanaeth. Rydym yn gweithio yng nghartrefi pobl, yn ogystal ag mewn hosbisau, ysbytai, cartrefi gofal a chartrefi nyrsio, ac mae ein presenoldeb cyson a hyblyg yn cyfrannu at brofiad o farwolaeth a marw yn unol â dymuniadau’r unigolyn a’r hyn sydd orau ganddo.  

Gallwch gysylltu â ni drwy ein gwefan https://eol-doula.uk/ a byddwn yn ymateb yn gyflym.