Cynllunio at y dyfodol

Wrth i ni weithio i ar gamau nesaf Cymru Garedig rydym yn bwrw ymlaen â’r thema ‘Beth sydd bwysicaf i chi?’ i helpu i drefnu ein gwaith. Rydym yn gwybod na fydd pobl a sefydliadau sydd eisoes yn darparu cefnogaeth i gyd eisiau neu yn gallu helpu yn yr un modd. Yn union fel y gwyddom na fydd y rhai sydd eisiau helpu yn helpu yn yr un ffyrdd, ni fydd y rhai sydd angen rhywfaint o help i gyd eisiau’r un math o help, ar yr un pryd, yn ystod eu bywydau. Rydyn ni’n meddwl bod gofyn y cwestiwn ‘Beth sydd bwysicaf i chi?’ yn helpu i nodi’r math o help y byddech chi ei eisiau neu ei angen ac yn helpu i gyfateb yr help sy’n cael ei gynnig â’r hyn rydych chi ei eisiau fwyaf.

Mae gwneud cynlluniau ar gyfer eich gofal a diwedd eich oes pan fyddwch chi’n iach yn golygu bod llai i feddwl amdano os byddwch chi’n mynd yn sâl. Nid yw byth yn rhy fuan i feddwl am yr hyn yr hoffech chi ddigwydd os byddwch chi’n mynd yn sâl, neu os bydd eich salwch yn gwaethygu.

Bydd y mwyafrif o bobl wedi clywed am wneud ewyllys a gall eich ewyllys gynnwys manylion am y math o drefniadau angladd yr hoffech chi ond gallwch hefyd wneud cynllun ar wahân ynglŷn â hyn os yw’n well gennych.

Agwedd ymarferol arall ar gynllunio ar gyfer diwedd eich oes yw nodi pwy yr hoffech eu henwebu i ofalu am eich cyllid, neu wneud penderfyniadau ar eich rhan ynghylch eich iechyd a’ch lles os na allwch wneud hyn drosoch eich hun. Yng Nghymru gelwir y dogfennau y mae’n rhaid i chi eu cwblhau er mwyn i’r penderfyniadau hyn gael eu cofnodi yn cael eu galw’n Atwrneiaeth Arhosol (LPA)

Dyma le gallwch chi ddarganfod mwy am y rhain: https://www.gov.uk/power-of-attorney

Dyna’r agweddau ymarferol, ariannol a all roi tawelwch meddwl i chi a’ch perthnasau ar ôl iddynt gael eu trefnu.

Mae hefyd yn bwysig iawn meddwl am sut yr hoffech dderbyn gofal. Ble fyddech chi, yn ddelfrydol, am dderbyn gofal? Pa benderfyniadau fyddech chi am eu gwneud ynglŷn â’ch gofal? Mae’r rhain yn cynnwys materion megis a fyddech chi am gael eich dadebru gan ddefnyddio adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) pe bai’ch calon yn rhoi’r gorau i guro.

Mae yna lawer o faterion i’w hystyried ac mae’n bwysig sylweddoli y gallwch chi newid eich cynllun ar gyfer eich gofal gymaint o weithiau ag y dymunwch. Mae hefyd yn bwysig deall y gallwch gofnodi’ch dymuniadau mewn dogfen y dylid ei diweddaru gydag unrhyw newidiadau a’i rhannu â rhai pobl bwysig. Rydym wedi darparu dolenni isod a fydd yn helpu gyda’r penderfyniadau a’r dogfennau hyn.

Rydym wedi darparu gwybodaeth isod oddi ar wefan ‘What matters conversations’.  Rydym yn gweithio’n agos gyda sefydliadau sy’n rhannu gwerthoedd cymunedau tosturiol a gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth lawnaf os ymwelwch â’r wefan ond dyma rai awgrymiadau pwysig

Ymagwedd gymunedol bersonol a thosturiol tuag at gynllunio gofal a thriniaeth

Mae llawer o bobl yn meddwl am y materion hyn, yn enwedig ers y pandemig ac mae darn o waith wedi’i wneud yn ddiweddar gan grŵp o elusennau a sefydliadau sy’n amlinellu Siarter ar gyfer meddwl am y pethau hyn.

Dyma’r Siarter a rhai o’r pwyntiau o’r wefan a gallwch ddarllen y deunyddiau yn llawn yno a gweld rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol arall ynghylch y pwnc hwn.

Mae profiad diweddar yn ystod pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw at broblemau gyda sgyrsiau cynllunio gofal ymlaen llaw (ACP). Yn aml, nid yw sgyrsiau o’r fath yn digwydd, neu pan fyddant yn digwydd, maent yn frysiog ac yn canolbwyntio ar elfennau meddygol. Yn hytrach na bod yn bositif ac yn gadarnhaol mewn bywyd maent yn tueddu i ganolbwyntio ar fan marwolaeth a pha driniaeth rydych chi’n barod i’w derbyn. Mae’r nifer o sefydliadau sy’n rhan o’r prosiect hwn yn credu y byddai cyfres o sgyrsiau arferol gyda theuluoedd, ffrindiau ac weithiau gweithwyr proffesiynol ynghylch eich diddordebau a’ch dymuniadau ar gyfer y dyfodol yn ein helpu ni i gyd. Yn y modd hwnnw, bydd dod â materion diwedd oes i’r bwrdd yn ymddangos yn llai brawychus ac yn fwy naturiol.

Er mwyn helpu i egluro nodau’r grŵp, rydym wedi datblygu ‘Siarter’. Nid yw’n hir nac yn gymhleth. Rydym yn eich annog i ddarllen, myfyrio, a chael eich sefydliad i fabwysiadu’r Siarter. Byddem wrth ein boddau’n clywed gennych. Wedi’r cyfan, does bosib na fydd siarad am bethau pwysig mewn bywyd a ‘beth sy’n bwysig i chi’ byth yn anghywir?

Cyflwyniad

Mae cynllunio ymlaen llaw yn dasg bwysig mewn bywyd, ac mae’n parhau i fod yn bwysig tan ddiwedd oes. Mae cynllunio’n cynnwys ystod o ddewisiadau ynglŷn â dewisiadau bywyd, ac mae rhai ohonynt yn cynnwys hoffterau am ofal a thriniaethau meddygol.

Tua diwedd oes, mae darparu gofal sy’n cyfateb i’r hyn sydd bwysicaf i bobl yn dod yn fwy a mwy pwysig. Gall trafodaethau am yr hyn sydd bwysicaf ddechrau o fewn rhwydweithiau unigolion o deulu a ffrindiau, a chael eu codi gan weithwyr iechyd proffesiynol a gofal cymdeithasol i sicrhau bod y gofal a’r triniaethau a gynigir ar ddiwedd oes yn pa rhau i barchu’r hyn sydd bwysicaf i’r unigolyn hwnnw. Mae gan yr hyn sydd bwysicaf oblygiadau i’r person sy’n sâl, ei deulu a’i ffrindiau. Mae hyn yn golygu bod angen i benderfyniadau ynghylch gofal a thriniaeth yn y dyfodol fod yn hysbys i’r rhai sy’n ymwneud â gofal a chefnogaeth yr unigolyn gartref, yn ogystal â’r gweithwyr proffesiynol dan sylw.

Gelwir trafod a chofnodi hoffterau am driniaethau meddygol yn y dyfodol yn Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw (ACP). Mae wedi cael croeso eang mewn gofal iechyd fel ffordd o ddarganfod dymuniadau pobl am eu gofal tuag at ddiwedd oes, ond mae wedi canolbwyntio’n fawr ar yr hyn i BEIDIO â gwneud:  pa ymyriadau i’w hosgoi, pa driniaethau i beidio â dechrau. Er bod y dymuniadau hyn yn bwysig, nid yw gwybod pa driniaeth nad yw pobl ei eisiau tuag at ddiwedd oes yn ein helpu i lapio gofal o amgylch unigolion mewn ffordd sy’n cyfateb i’r hyn maen nhw ei EISIAU.

Mae’n bryd newid y sgwrs.Fel grŵp cynghori gyda chynrychiolaeth o sefydliadau gofal iechyd blaenllaw sydd â phrofiad o drafod ACP gyda chleifion, ynghyd â’r dystiolaeth a’r myfyrdod ar brofiad a chanfyddiad y cyhoedd o gynllunio gofal, rydym wedi creu’r Siarter hon ar gyfer Cynllunio Ymlaen Llaw: Beth sy’n Bwysig i Mi sy’n hyrwyddo ail-fframio sgyrsiau ACP ar gyfer y cyhoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol a gofal cymdeithasol fel ei gilydd.

Egwyddorion Siarter Beth sydd Bwysicaf

Egwyddorion Siarter Beth sydd Bwysicaf

 1. Mae sgyrsiau beth sydd bwysicaf yn rhan o broses wirfoddol ar gyfer cynllunio a gwneud penderfyniadau y gellir eu cynnal ar unrhyw adeg mewn bywyd. Gellir cael y sgyrsiau hyn ar unrhyw adeg o fywyd o blentyndod i flynyddoedd olaf bywyd, yn ystod iechyd neu salwch, ar ben-blwyddi pwysig.  Mae pobl yn gallu (ac yn gwneud hynny) newid eu meddyliau am benderfyniadau a wnânt yn dibynnu ar yr amgylchiadau y maent yn eu cael eu hunain ynddynt, felly mae angen i sgyrsiau ‘Beth sy’n bwysig’ fod yn barhaus, cynnwys gwahanol gefnogwyr a pheidio â bod yn gyfle sengl, na chanolbwyntio ar iechyd yn unig
 2. Gallwn eu defnyddio i hyrwyddo diwylliant o fod yn agored ynglŷn â byw cystal â phosibl am oes gyfan, gan gynnwys byw gyda salwch sy’n cyfyngu ar fywyd. Annog diwylliant yn ein cymdeithas sy’n cefnogi sgyrsiau am yr hyn sydd bwysicaf i ni wrth fyw a marw fel rhan o gylch bywyd naturiol, gan ganiatáu i’r rhai sy’n dymuno trafod marwolaeth neu eu Cynlluniau Gofal Ymlaen Llaw gael croeso, cefnogaeth a chyfle i wneud hynny.
 3. Mae sgyrsiau Beth sy’n Bwysig yn canolbwyntio ar unigolion a’u perthnasoedd sylweddol yn hytrach na bod yn eiddo i ofal iechyd. Maent yn annog unigolyn i gymryd perchnogaeth o’r hyn sydd bwysicaf iddynt, gan seilio sgyrsiau ar ddewisiadau a dymuniadau personol. Gallant fod yn gefnogol i unigolion wneud eu dewisiadau ar gyfer eu bywoliaeth dda eu hunain, hyd at a chan gynnwys rhan olaf eu bywyd.
 4. Er mwyn galluogi byw yn dda tan farwolaeth. Cefnogi pawb yn ein cymdeithas i fyw cystal ag y gallant nes eu bod yn marw, p’un a yw hyn yn sydyn neu o salwch hirfaith.

Rhoi siarter ‘Beth sy’n bwysig?’ ar waith

Cwestiynau allweddol ar gyfer unigolion i’w cefnogi i gasglu gwybodaeth allweddol ar gyfer cynllunio ymlaen llaw: byw gyda salwch sy’n cyfyngu ar fywyd a gwneud y gorau o fywyd.

 • Beth sydd bwysicaf i mi?
 • Beth allai fod o bwys i mi pan fyddaf yn llai iach neu’n marw?
 • Beth sy’n gwneud i mi deimlo fwyaf heddychlon?
 • Beth yw fy rhwydweithiau cymorth a sut y gellir eu cefnogi fel ein bod i gyd yn parhau i fod yn wydn ac yn derbyn gofal da?
 • Dewisiadau gofal
 • Pan nad wyf cystal, ble ydw i eisiau cael gofal a gan bwy?
 • A oes adeg pan na fyddwn am gael mynediad i gyfleuster gofal iechyd i gael triniaeth bellach sy’n anelu at warchod neu ymestyn bywyd?
 • Ble byddai’n well gen i dderbyn gofal pan fyddaf yn marw?
 • Pwy ydw i eisiau gwneud penderfyniadau ar fy rhan os na allaf eu gwneud drosof fy hun mwyach?
 • Ydw i eisiau gwneud ewyllys?
 • Oes gen i neu fy nheulu ddewisiadau o ran yr hyn sy’n digwydd ar ôl marwolaeth?

Goblygiadau i ddarparwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Rhan o broblem yr hyn a welwyd fel perchnogaeth gofal iechyd ar Gynllunio Gofal Ymlaen Llaw fu’r pwyslais ar osgoi triniaethau diangen neu ddieisiau. Gall hyn wneud y sgwrs yn lletchwith, gan ei bod yn canolbwyntio’n negyddol ar driniaethau sydd i’w hosgoi yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn y gellir ei wneud i wneud bywyd sy’n weddill cystal â phosibl. Mae cychwyn y sgwrs trwy’r hyn sydd bwysicaf i bobl yn caniatáu i gysylltiad haws â thrafodaethau ar lefelau derbyniol o driniaeth ddigwydd yn haws o lawer. Mae canolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf yn agor y posibilrwydd y bydd y trafodaethau hyn yn cychwyn yn y gymuned ac yn cael eu cefnogi gan y gymuned.

Mae rôl gweithwyr iechyd proffesiynol a gofal cymdeithasol yn cynnwys agor y sgyrsiau hyn i gleifion pan fydd y cyfle cywir yn codi, a hyrwyddo amgylchedd diogel a lle iddynt gael eu cynnal. Anaml y dylai trafodaethau cynllunio gofal gynnwys un sgwrs yn unig.  Mae hyn yn rhannol oherwydd ei fod yn sgwrs barhaus nid yn unig gyda’r unigolyn â’r salwch, ond hefyd â’u teuluoedd a’r rhai sydd wedi’u cynnwys mewn rhwydweithiau cymdeithasol o gefnogaeth. Yn ogystal, mae pobl yn newid eu meddwl am benderfyniadau a wnânt yn dibynnu ar yr amgylchiadau y maent yn eu cael eu hunain ynddynt, felly mae cyfleoedd i adolygu a mireinio cynlluniau yn bwysig.

Pedair prif egwyddor ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol neu ofal cymdeithasol, neu ystyriaethau cefnogwr cymunedol gyda’r unigolyn:

 1. Ceisio darganfod beth sydd bwysicaf mewn bywyd i’r unigolyn hwn. Sut maen nhw’n gweld eu hunain, beth sy’n bwysig iddyn nhw a beth sy’n gwneud bywyd yn werth ei fyw.
 2. ​Ceisio darganfod beth yw’r cysylltiadau cymdeithasol pwysicaf i’r person hwn a sut y gallai cysylltiadau o’r fath helpu pe bai bywyd yn cael ei gyfyngu oherwydd salwch.
 3. ​Ceisio darganfod os bydd salwch, sut y gellir defnyddio penderfyniadau iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi’r hyn sydd bwysicaf i’r person hwn. Mae hyn yn cynnwys rhai cynlluniau ynghylch triniaethau brys i’w cofleidio neu eu hosgoi. Gallai ystyriaethau gynnwys yr hyn yr hoffent beidio â byw hebddo a’r hyn y credant a fyddai’n gwneud eu bywyd yn annioddefol o anodd.
 4. Gan ystyried yr uchod, a gyda mynediad at wybodaeth glir, realistig am opsiynau a chanlyniadau triniaeth debygol, i helpu unigolion i fapio pa driniaethau fyddai fwyaf tebygol o gyd-fynd â’u hanghenion a’u gobeithion unigol eu hunain.  Mae’r broses Cynllunio Ymlaen Llaw yn galluogi gweithwyr proffesiynol i ganolbwyntio eu gofal ar yr hyn sydd bwysicaf i bobl.

Argymhellion ac egwyddorion Safonau Cennin Pedr ar gyfer gofal diwedd oes:

Elfen hanfodol o ddatblygu system ar gyfer cynllunio ymlaen llaw fel hyn yw canolbwyntio i gychwyn ar sicrhau bod yr hyn sydd bwysicaf i bobl er mwyn gallu byw ymhell hyd at ddiwedd eu hoes yn cael ei barchu, ac yn ail i weld pa driniaethau yr hoffent eu hosgoi. Mae trafodaethau am yr hyn y gellir ei wneud i bobl yn llawer haws na’r rhai sy’n cyfyngu ar driniaeth. Mae symud y ffocws i ddechrau gyda’r hyn sydd bwysicaf i bobl yn cyd-fynd ag egwyddorion cyffredinol gofal wedi’i bersonoli.

Mae Siarter y tair cenedl yn awgrymu bod sgyrsiau ACP yn y dyfodol yn canolbwyntio ar dri phrif faes:

 1. Beth sydd bwysicaf i chi mewn bywyd pan rydych chi’n iach?
 2. Pa un o’r rhain fydd yn dod yn flaenoriaethau pan fyddwch chi’n llai iach?
 3. Sut allwch chi gael mynediad at gefnogaeth gan eich rhwydwaith cymdeithasol o gefnogaeth ar adeg pan rydych chi’n llai iach er mwyn i chi sicrhau’r blaenoriaethau rydych chi’n eu disgrifio yn #2?

Gwybodaeth a Thempledi Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw neu at y Dyfodol

Dyma ddolenni i dudalennau defnyddiol sy’n cynnwys templed ar gyfer cofnodi’ch dymuniadau ymlaen llaw ac sy’n egluro cynllunio gofal ymlaen llaw:

Dementia UK (Adnoddau arbennig ar gyfer y sawl â dementia)